Algemene voorwaarden 2020

Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt het volgende verstaan onder:

AV – Algemene Voorwaarden
Opdrachtgever – de Opdrachtgever van Linda Mooijenkind, die deze AV accepteert.
Overeenkomst – de overeenkomst tussen Linda Mooijenkind en Opdrachtgever waarin de opdracht besloten ligt.
Partijen – Linda Mooijenkind en Opdrachtgever tezamen.
Werkzaamheden – de door Linda Mooijenkind te verrichten diensten in de ruimste zin des woords zoals omschreven in de Overeenkomst.


Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
Linda Mooijenkind
Langendijkdreef 23
2353NA Leiderdorp
E-mail adres: hello@lindamooijenkind.nl
Kamer van Koophandel nummer: KVK
69621683
BTW nummer:
NL002206938B30


Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze AV zijn van toepassing op iedere door Linda Mooijenkind uitgebrachte offerte en op iedere (aanvullende en/of vervolg) opdracht overeengekomen tussen Linda Mooijenkind en Opdrachtgever, tenzij hier nadrukkelijk schriftelijk van is afgeweken door Partijen.

De bevestiging van de opdracht door Opdrachtgever houdt tevens de acceptatie van deze AV in.

Indien een of meer bepalingen in deze AV nietig- of vernietigd zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Linda Mooijenkind zal de nietige of vernietigde bepalingen vervangen en daarbij het oorspronkelijke doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen in acht nemen. 

Linda Mooijenkind behoudt zich het recht voor om de AV te wijzigen. Indien Linda Mooijenkind de gewijzigde AV aan Opdrachtgever ter hand stelt en deze de gewijzigde AV accepteert, is de gewijzigde AV van toepassing. In alle andere gevallen geldt de versie van de AV die ten tijde van het ontstaan van de Opdracht van toepassing was.

In geval van tegenstrijdigheden tussen hetgeen overeengekomen in de Opdracht en de AV prevaleert hetgeen overeengekomen in de Opdracht.

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt hierbij nadrukkelijk uitgesloten.

De AV zullen op verzoek kosteloos door Linda Mooijenkind worden toegezonden. De AV zijn tevens te raadplegen, te kopiëren en op te slaan middels de website www.lindamooijenkind.nl/algemene-voorwaarden


Artikel 3 – Het aanbod
Een mondelinge of schriftelijk offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen. Dit wordt nadrukkelijk in het aanbod genoemd. Een aanbod of offerte van Linda Mooijenkind is geheel vrijblijvend en herroepelijk. Aan het aanbod of de offerte kan geen enkel recht worden ontleend.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijven van de aangeboden diensten. 

Kennelijke fouten in het aanbod of de offerte, daarin mede inbegrepen uitlatingen op de website van Linda Mooijenkind, binden Linda Mooijenkind niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit houdt met name in:

 • De prijs, inclusief btw;
 • De reis- en parkeerkosten;
 • De eenmalige opstartkosten

Artikel 4 – De overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke aanvaarding van het aanbod of de offerte door Opdrachtgever. 

Indien Opdrachtgever voor de toezending van de schriftelijke aanvaarding aan Linda Mooijenkind verzoekt om met de Werkzaamheden te starten, geldt dit als een stilzwijgende aanvaarding van de opdracht. Opdrachtgever zal na het verzoek alsnog zo spoedig als mogelijk Linda Mooijenkind van een schriftelijke aanvaarding voorzien.


Artikel 5 – Duur en beëindiging Overeenkomst

Opdrachtgever kan de opdracht opzeggen met een opzegtermijn van één maand. Wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zullen Linda Mooijenkind en de Opdrachtgever in samenspraak een regeling treffen.

Indien Linda Mooijenkind op enig moment voorziet dat zij de verplichtingen in verband met een geaccepteerde opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, dan dient Linda Mooijenkind de Opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Indien een bepaalde tijd besproken is, wordt dit opgenomen in de Overeenkomst.

Ieder der Partijen is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enige verplichting op te zeggen in geval dat:

  • de andere Partij in surseance van betaling geraakt of surseance van betaling aanvraagt;
  • de andere Partij failliet wordt verklaard, dan wel het faillissement van de andere Partij wordt aangevraagd;
  • de onderneming van de andere Partij wordt gestaakt of wordt geliquideerd;
  • op een omvangrijk deel van het vermogen van de andere Partij beslag wordt gelegd.

Artikel 6 – Uitvoering Opdracht
Linda Mooijenkind accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. 

Linda Mooijenkind deelt haar werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt Linda Mooijenkind zich naar de arbeidstijden bij Opdrachtgever. 

Linda Mooijenkind is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Zij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht. 

Linda Mooijenkind kan geen garanties geven met betrekking tot de te behalen resultaten op basis van verstrekte adviezen. De te behalen resultaten zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten haar invloedssfeer liggen, waaronder onder andere de inzet van Opdrachtgever. Op Linda Mooijenkind rust derhalve een inspanningsverplichting.


Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de tijdige terbeschikkingstelling van de benodigdheden aan Linda Mooijenkind voor de correcte uitvoering van de Werkzaamheden door Linda Mooijenkind.

Opdrachtgever staat in voor de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van de door hem of haar ter beschikking gestelde informatie, ongeacht of deze van derden afkomstig is.

Linda Mooijenkind is niet aansprakelijk voor de schade die volgt uit onjuist of onvolledig verstrekte informatie door Opdrachtgever.

Indien de benodigde informatie niet tijdig aan Linda Mooijenkind wordt verstrekt, heeft Linda Mooijenkind het recht om de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten.

Opdrachtgever informeert Linda Mooijenkind tijdig omtrent voor Linda Mooijenkind relevante informatie.

Opdrachtgever stelt Linda Mooijenkind onverwijld in kennis indien Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat hij of zij niet aan zijn of haar verplichtingen zal kunnen voldoen.


Artikel 8 – Vergoeding en betaling
De door Linda Mooijenkind bedongen vergoeding is exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.

Linda Mooijenkind is gerechtigd om alle overige door haar gemaakte kosten, welke noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van de Werkzaamheden of daar inherent aan zijn, bij Opdrachtgever in rekening te brengen. 

Linda Mooijenkind is gerechtigd tot verhoging van de overeengekomen vergoeding indien deze verhoging het gevolg is van wet- of regelgeving of door de stijging van lonen of door omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst niet in redelijkheid waren te voorzien. Opdrachtgever is in dat geval niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

Betaling vindt plaats zoals omschreven in de door Linda Mooijenkind verstrekte factuur, met inachtneming van de daarin opgenomen betalingstermijn van veertien (14) dagen.

Na het verstrijken van de in het vorige lid genoemde betalingstermijn is Opdrachtgever terstond en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. 

Bij verzuim is Opdrachtgever de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Alle incassokosten met betrekking tot de verkrijging van de voldoening in- en buite rechte komen voor rekening van Opdrachtgever, deze bedragen tenminste EUR 75.

Bezwaren tegen de hoogte van de vergoeding schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

Bij verzuim door Opdrachtgever heeft Linda Mooijenkind een retentierecht op de door Opdrachtgever verstrekte benodigdheden en overige zaken van Opdrachtgever in het bezit van Linda Mooijenkind.

Bij verzuim door Opdrachtgever heeft Linda Mooijenkind het recht om de Werkzaamheden per direct op te schorten. 


Artikel 9 – Aansprakelijkheid

Linda Mooijenkind is slechts aansprakelijk voor directe schade volgende uit tekortkomingen in de nakoming welke aan haar te wijten zijn of die is ontstaan ten gevolge van opzet of grove schuld van Linda Mooijenkind. 

Linda Mooijenkind is niet aansprakelijk voor indirecte- of gevolgschade daaronder mede begrepen bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst.

De aansprakelijkheid van Linda Mooijenkind is beperkt tot het bedrag gelijk aan de factuurwaarde exclusief BTW van de Opdracht en in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in het voorkomende geval.

Opdrachtgever vrijwaart Linda Mooijenkind tegen alle aanspraken van derden met betrekking tot de Overeenkomst en stelt Linda Mooijenkind in zo een geval terstond op de hoogte van dergelijke aanspraken.


Artikel 10 – Overmacht

In geval van overmacht is Linda Mooijenkind niet gehouden aan haar verplichtingen volgende uit de Overeenkomst en is zij gerechtigd deze voor de duur van de overmacht op te schorten. Linda Mooijenkind is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan alles wat op grond van de wet en jurisprudentie als overmacht wordt gekwalificeerd, voorzien of onvoorzien en waarop Linda Mooijenkind geen invloed kan uitoefenen. Hieronder valt in ieder geval ook verhindering van door Linda Mooijenkind ingeschakelde derden, ziekte, verstoring van energievoorzieningen, internet storingen, storingen in- en het uitvallen van het openbaar vervoer en computer inbreuk door derden.

Werkzaamheden die reeds voor het intreden van de overmacht zijn verricht mogen door Linda Mooijenkind separaat in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever.


Artikel 11 – Klachten

Opdrachtgever stelt Linda Mooijenkind zo spoedig als mogelijk op de hoogte van eventueel door haar ondervonden klachten.

Indien de klacht gegrond is en verholpen kan worden, zal Linda Mooijenkind deze zo goed als mogelijk proberen te verhelpen, indien dit niet (meer) mogelijk is, is Linda Mooijenkind slechts aansprakelijk voor zover aangegeven in artikel 10.

De beoordeling van eventuele klachten wordt gedaan door Linda Mooijenkind.


Artikel 12 – Geheimhouding

Partijen zijn jegens elkaar verplicht om de grootste geheimhouding te betrachten jegens derden, met betrekking tot vertrouwelijke informatie verschaft door een ieder van hen. 

Het voorgaande is niet van toepassing indien een der Partijen op grond van enig wetsbepaling, voorschrift of gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken aan de in de desbetreffende wetsbepaling, voorschrift of gerechtelijke uitspraak genoemde personen. 


Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrechten

Linda Mooijenkind behoudt zich altijd en exclusief alle intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot door haar aan Opdrachtgever verstrekte documentatie c.q. materiaal, dan wel materiaal dat Linda Mooijenkind gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtgever. 

Het is Opdrachtgever nadrukkelijk verboden, behoudens uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Linda Mooijenkind, dergelijk materiaal te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren, dan wel op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen. 


Artikel 14 – Marketing

Linda Mooijenkind is gerechtigd in algemene zin te publiceren over de in het kader van de Overeenkomst verrichte opdracht. Linda Mooijenkind zal Opdrachtgever informeren indien en voor zover de naam van Opdrachtgever in enige publicatie gebruikt zal worden. Opdrachtgever heeft het recht een dergelijke publicatie te verhinderen, indien daartoe zwaarwegende gronden aanwezig zijn.

Linda Mooijenkind kan Opdrachtgever vragen om een review te schrijven over zijn/haar ervaringen met Linda Mooijenkind. Opdrachtgever geeft Linda Mooijenkind toestemming om de review van Opdrachtgever op haar website en social media kanalen te plaatsen. Indien Opdrachtgever niet langer wenst dat zijn/haar review zichtbaar is op de website of social media kanalen van Linda Mooijenkind zal Opdrachtgever Linda Mooijenkind hierover per e-mail informeren.


Artikel 15 – Toepasselijk recht en forumkeuze

Op de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Linda Mooijenkind is Nederlands recht van toepassing.

Ingeval van een geschil zullen Partijen eerst proberen hier gezamenlijk uit te komen. Ieder geschil waar Partijen niet uitkomen zal worden beslecht door de rechtbank binnen welk arrondissement Linda Mooijenkind is gevestigd.